بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی با عملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_057

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی باعملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱انجام شده است، روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی بوده است، نمونه آماری ۲۳۵ نفر معلمان بخش توکهور و هشتبندی بودهاند، برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شده است، الف. پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی لنیک و کیل ,(۲۰۰۵)ب. پرسشنامه عملکرد شغلی پترسون، ج. مقیاس (فهرست) خلاقیت هیجانی آوریل، هر سه پرسشنامه پایایی و روایی مناسبی داشته اند، داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS۲۶تحلیل شدند، نتایج نشان دادکه مولفه های خلاقیت هیجانی با عملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی رابطه دارد، مولفه های هوش اخلاقی باعملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی رابطه دارد، خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی، عملکرد شغلی میتواند عملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی را پیش بینی نماید.

Authors

نصرت کریمی نیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحدمیناب، دانشگاه آزاد اسلامی، میناب، ایران.