بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بااخلاق حرفه ای درمعلمان آموزش وپرورش بخش سندرک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_058

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش اجتماعی با اخلاق حرفه ای معلمان آموزش وپرورش بخش سندرک در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ انجام شده است، روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده است، نمونه آماری ۱۸۷ نفر معلمان بخش سندرک بوده اند که به سه پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای حمید (۱۳۹۲)، پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و ارلی (۲۰۰۴)، پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) پاسخ دادند، پایایی ور وایی پرسشنامه ها در حد مطلوبی گزارش شده است، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS۲۲ تحلیل شدند، نتایج نشان داد که مقدار همبستگی به دست آمده برای هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و اخلاق حرفه ای به ترتیب برابر با r=./ ۵۲ و r= ./ ۵۳ ، میباشد که در سطح P< ./۰۰۱ معنیدار است و بیشترین نقش در تبین اخلاق حرفه ای بر عهده هوش اجتماعی است؛ به طوریکه با هر واحد تغییر در واریانس هوش اجتماعی به اندازه ۰/۳۶۱ در واریانس نمره اخلاق حرفه ای تغییر، ایجاد میگردد.

Authors

حوا سهرابی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحدمیناب، دانشگاه آزاد اسلامی، میناب، ایران.