تحلیل های کمی رواناب بهاری حوضه آبریز سامیان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONF08_038

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

نسبت جریان سطحی ایجاد شده به بارش کل باریده در یک حوضه آبریز به عوامل متعددی همچون توپوگرافی ، لیتولوژیکی و بطور کلی مشخصات حوضه و نیز مشخصات بارش وابسته می باشد، با بکارگیری روش های آماری پیشرفته مناسب ترین مدل بارش و رواناب فصلی قابل ارایه خواهد بود. از آنجایی که تعیین عوامل موثر در رواناب همچون تبخیرو تعرق ،چالاب، برگاب، نفوذ و وضعیت رطوبتی خاک سهل نبوده و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت و با در نظر گرفتن اینکه ضریب جریان با شدت بارش تغییر میکند بنابراین با انتخاب دوره های بلند مدت فصلی که تقریبا تاثیر عوامل گوناگون دراین دوره ثابت است مقدار ضریب جریان تخمین زده می شود . دراین پژوهش، ارزیابی کمی رواناب بهار حوضه آبریز سامیان انجام شد. بعد از مشخص کردن دوره مشترک آمار بارش و آمار هیدرومتری فصلی حوضه آبریز سامیان کنترل صحت آمار صورت گرفت. مقادیر رواناب و بارش بهاری حوضه با مدل های مختلف موردارزیابی قرار گرفت. ضریب جریان بهاری حوضه بطور متوسط ۰.۳۴ تخمین زده شد. نتایج برای رواناب بهاری نشان داد، برای حوضه مورد مطالعه مدل چند جمله ای درجه سوم با ضریب رگرسیون ۰.۷۴۸ برازش خوبی نسبت به سایر مدل ها دارد.

Authors

احد مولوی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز