کودها و بهبود دهنده های خاک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 116

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF08_085

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

در صنعت گلخانه، کودها و همچنین تقویت کننده های خاک در سطح گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. کودها اساسا بهمنظور بهینه سازی شرایط فیزیکی- شیمیایی محیط ریشه بکار گرفته شده و برای رشد در محل خاک همچنین رشد در بسترها مورد استفاده قرار می گیرند. تقویت کننده های خاک موادی می باشند که صرفا در محل خاک اضافه شده تا در درجه اول بهنگهداری یا بهبود خصوصیات فیزیکی آن پرداخته، بلکه همچتنین می تواند باعث بهبود خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی گردد.بنابراین تفاوت بین کودها و تقویت کننده های خاک نسبتا پراکنده می باشد . کودها اساسا به منظور بهینه سازی شرایط فیزیکی- شیمیایی محیط ریشه بکار گرفته شده و برای رشد در محل خاک همچنین رشد در بسترها مورد استفاده قرار می گیرند. تقویت کننده های خاک موادی می باشند که صرفا در محل خاک اضافه شده تا در درجه اولبه نگهداری یا بهبود خصوصیات فیزیکی آن پرداخته، بلکه همچنین می تواند باعث بهبود خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی گردد.بنابراین تفاوت بین کودها و تقویت کننده های خاک نسبتا پراکنده می باشد.

Authors

مریم ولی نژاد

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

سکینه واثقی

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه