بررسی رابطه مقبولیت اجتماعی و خودکارآمدی بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر گناباد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 111

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_101

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مقبولیت اجتماعی و خودکارآمدی بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدائی شهر گناباد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی با رویکرد پیمایشی؛ شیوه پژوهش، کمی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها در دسته پژوهش های توصیفی همبستگی و از نظر روش گردآوری داده ها پرسشنامه ای است. نمونه پژوهش حاضر به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. به این صورت که با توجه به لیست مدارس ابتدا ۱۵ مدرسه دوره دوم ابتدایی انتخاب، سپس از بین پایه های چهارم و پنجم و ششم هر مدرسه یک کلاس انتخاب شد. سپس لینک پرسشنامه ای که از قبل در پرس لاین تهیه و تنظیم شده بود را برای معلم هر کلاس ارسال شد تا لینک مربوطه را برای ۷ نفر از دانش آموزان که به صورت تصادفی انتخاب کردند، پیامک کنند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه مقبولیت اجتماعی فورد و رابین (۱۹۷۰)، پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان(۱۹۹۹)، و پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینن-سوینی، سالملا-آرو و نیمیویرتا (۲۰۱۲) استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مقبولیت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی می توانند پیش بینی کننده مناسب برای بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر گناباد باشند.

Authors

سلیمان صداقت نوقابی

دانشجو کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد

مجید علیجان نوده پشنگی

دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران