مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در زنان متاهل ، بر مبنای دوستی های قبل از ازدواج

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_207

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

ارتباطات پیش از ازدواج بخشی از فرآیند عادی زندگی محسوب می گردد که می توان آن را با درک نیازهای طرفین به یک رابطه قراردادی و نظاممند تبدیل نمود. روابط قبل از ازدواج زنان به صورت عاطفی و جنسی با مردان قبل از ازدواج می تواند روابط با همسر بعد از ازدواج را تحت الشعاع قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در زنان متاهل ، بر مبنای دوستی های قبل از ازدواج انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق زنان متاهل ناحیه ۳شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود که براساس نمونه گیری تصادفی ۱۲۰ نفر انتخاب گردید. جهت سنجش نگرش به ارتباط قبل از ازدواج از الگوی کردلو(۱۳۸۰) و جهت سنجش تعهد زناشویی (تعهد شخصی ، تعهد اخلاقی ، تعهد ساختاری) از پرسشنامه آدامز و جونز (۱۹۹۷) و جهت سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه اولسون و همکاران (۱۹۹۸) استفاده شد. روایی هر کدام از این پرسشنامه ها با نظر کارشناسان مورد تایید قرار گرفت ، همچنین جهت سنجش پایایی سوالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای هر کدام از پرسشنامه ها بیشتر از ۷۰ درصد شد. یافته های تحقیق نشان داد بین تعهد و رضایت زناشویی در روابط های قبل از ازدواج به طرز معنی داری متفاوت است . بر این اساس، بیشترین تعهد زناشویی مربوط به زنانی است که قبل از ازدواج، رابطه جنسی با همسر خود داشته اند و کمترین تعهد زناشویی مربوط به زنانی است که قبل از ازدواج رابطه جنسی با غیر همسر دارد، همچنین ، بیشترین رضایت زناشویی مربوط به زنانی است که قبل از ازدواج رابطه عاطفی با همسر خود داشته اند و کمترین میزان رضایت زناشویی مربوط به مردانی است که روابط جنسی با غیر همسر خود داشته اند. در آخر نیز پیشنهادات و محدودیت هایی بر مبنای یافته های تحقیق آورده شده است .

Keywords:

تعهد زناشویی , رضایت زناشویی , دوستی های قبل از ازدواج.

Authors

زهره قرار خسروشاهی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،

اسما زارع

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان،