رابطه ورزش در کاهش افسردگی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان شیراز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_447

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان شیراز می باشد،که جامعه موردمطالعه عبارت اند از دانش آموزان متوسطه شیراز است که ۱۴۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و آزمون افسردگی بک بر روی آنها انجام شد که این آزمون دارای ۲۱سوال ۴ گزینه ای است که بعدازجمع آوری نمره خام آزمودنیها از روش آماری t متغییر مستقل استفاده شد که نتایج فرضیه به دست آمده به این علت که t به دست آمده از t جدول در سطح معنی داری %۵ بزرگتر بود مورد تائید قرارگرفته است و بین افسردگی افرادی که ورزش میکنند و افرادی که نمی کنند تفاوت وجود دارد بین افرادی که ورزش می کنند و افرادی که ورزش نمی کنند از لحاظ افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد..

Authors

سعید کاظمی پور

لیسانس آموزش مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی بوشهر

ملیحه آقایی

لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

فاطمه آقایی

لیسانس الهیات و معارف اسلامی دانشگاهش شیراز

نرگس کاویانی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی دانشگاه آزا اسلامی فیروزآباد

زهرا فرهادی کشکولی

لیسانس جغرافیا(گرایش توسعه روستایی)دانشگاه پیام نور فیروزآباد