بررسی رابطه ی انسجام خانوادگی وابعاد هویت بر رضایت مندی زناشویی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_087

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

زمینه هدف: خانواده از اسا ترین و جهان شمول ترین ارکانها ست بررسی پژوهشهای پیشین نشان می دهد از سجام خانوادگی احتمالام مسئله ای است که ابعاد هویت در آن موثر است و همین طور رضایتمندی زنا شویی نیز دران نقش به سزایی دارد هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رضایت زناشویی بر از سجام خانوادگی و ابعاد هویت که شامل هویت فردی و هویت جمعی می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های تو صیفی و از منظر شیوه در دسته پژوهشهای همبستگی قرار میگیرد. جامعه آماری افراد ازدواج کرده شهر مشهد بودند که نمونه شامل ۲۰۰ فراز زنان مردان ازدواج کرده بودند که متغیرهای وابسته از سجام خانوادگی و ابعاد هویت هستند که مقیاس از سجام خانوادگی سامانی و رضویه و پرسشنامه ابعاد هویت نسخه چهارم (AIQ IV) اندازه گرفته شد متغیرهای مستقل شامل رضایتمندی زناشویی است که با پرسشنامه رضایت زناشوی (IMS) توسط هود سن ساخته گردیده است مورد سنجش قرار گرفت . داده های پرس شنامه های پژوهش تو سط نرم افزار Spss) و روش اماری کالموگروف اسپرنف مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و همچنین برای بررسی این موضوع که رابطه ای بین دو متغیر به لحاظ آماری معنادار است یا خیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. مفروضات این ازمون مانند رگرسیون می باشد. یافته ها: از سجام خانوادگی بر رضایت مندی زناشویی موثر است و با بالارفتن از سجام خانوادگی به صورت معناداری رضایت مندی نیز افزایش پیدا می کنند و همین طور هویت فردی ،هو یت اجتماعی ، هویت جمعی و هویت ارتباطی نیز به صورت معناداری بر رضایت زناشویی تاثیر می گذارند. نتیجه گیری میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مورد پژوهش در این تحقیق به میزان متناسبی بر رضایت مندی زناشویی تاثیر گذار است . ابتدا بیشترین تاثیر را طبق پژوهشهای آماری از جام شده هویت اجتماعی دارد سپس هویت جمعی بعد از ان هویت فردی موثر است همچنین پیشنهاد میگردد که این پژوهش بر روی افراد مطلقه یا افراد بیشتر در شهرهای دیگر نیز انجام گردد و لازم به ذکر است که رضایت مندی زناشویی با دادن مهارتهایی به افراد از جمله حل مسئله تلاش برای هویت یابی ا موزش مهارتهای کاربردی زناشویی ارتقا داده میشود و باعث افزایش رضایت مندی زوجین می گردد.

Authors

زهرا ناطقی

دانشجوی ارشد روان شناسی عمومی موسسه آموزش عالی خراسان مشهد ایران

زهرا مغنی زاده

استادیار گروه روان شناسی موسسه آموزش عالی خراسان مشهد ایران