مقایسه نرم افزار کورل دراو و نرم بیلدر در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر شهرستان کوهدشت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_240

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر مقایسه نرم افزارهای کورل دراو و بیلدر در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری کل دانش آموزان دختر دوره ی چهارم ابتدایی مدارس شهر کوهدشت بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مشغول به تحصیل بودند که به طور تصادفی یک مدرسه انتخاب شد و حجم نمونه ۳۶ نفر تعیین شد که شامل دو گروه آزمایش که ۱۲ نفر برای کلاس الف (نرم افزار کورل) و ۱۲ نفر برای کلاس ب(نرم افزار بیلدر) و یک گروه کنترل ۱۲ نفر برای کلاس ج (روش سنتی ) را تشکیل داد. جهت گرد آوری اطلاعات ازپیش آزمون- پس آزمون استفاده شد و آزمون ها به صورت مداد - کاغذی و حاوی ۱۰ سوال با بارم کل ۲۰ نمره ای بود که درصد پیش آزمون ۸۱ درصد و نتیجه پس آزمون ۹۰ درصد برای کورل و ۸۳ درصد برای بیلدر بدست . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در ابتدا از ازمون تحلیل واریانس برای بررسی تاثیر و سپس با توجه به تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون برای هر سه گروه، از آزمون t گروه های مستقل و نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد بین میانگین نمرات دو گروه تفاوت وجود دارد. و نمرات پس آزمون یادگیری گروه بیلدر، نسبت به میانگین نمرات گروه کرول بیشتر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار می باشد. در نتیجه استفاده از نرم افزار نسبت به روش سنتی تاثیر بیشتری در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه چهارم شهرستان کوهدشت دارد.

Authors

خدیجه مومنی کلشتری

مربی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران.تهران، ایران

زهرا شاه حسینی

مربی، کارشناس ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران. تهران، ایران

سعیده رستمی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه. کرمانشاه. ایران