بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از طریق فرهنگ اخلاقی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_383

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از طریق فرهنگ اخلاقی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان) می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت (توصیفی – پیمایشی- همبستگی ) می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان آموزش و پرورش اصفهان به تعداد جامعه آماری ۱۴۹۰۳نفر ( ۹۸۱۶نفر زن و ۵۰۸۷نفر مرد) نفر بودند که به استناد جدول مورگان حجم نمونه برابر با ۳۷۵ نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد(سابیا و همکاران،۲۰۱۸)، شامل ۳۷ سوال بود. روایی پرسش نامه توسط روایی صوری، آزمون روایی همگرا و واگرا تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی مرکب برای تمامی متغیرها بیشتر از ۰/۷بدست آمده است. از روش های آمار توصیفی( با استفاده از نرم افزار SPSS) و آمار استنباطی (با استفاده از نرم افزار smartPLS) برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها حاکی از تایید همه فرضیه ها و برازش مناسب مدل پژوهش بود. نتایج نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی با فرهنگ اخلاقی، فرهنگ اخلاقی با عملکرد سازمانی رابطه معنی داری دارد. همچنین فرهنگ اخلاقی در رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی در سازمان آموزش و پرورش اصفهان نقش میانجی دارد.

Keywords:

اقدامات مدیریت منابع انسانی , عملکرد سازمانی و فرهنگ اخلاقی

Authors

مرضیه ملائی

هنرآموز هنرستان فنی حرفه ای پروین اعتصامی،ناحیه ۴ اصفهان

سوسن محمدزاده

مدیر هنرستان کاردانش علوم، ناحیه ۳ اهواز

زهرا سلطانی

سرپرست بخش هنرستان فنی حرفه ای پروین اعتصامی، ناحیه ۴ اصفهان