بررسی تاثیر رسانه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_384

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

امروزه رسانه های اجتماعی به عنوان یکی از سرویس های فناوری وب دو، با استقبال و همه گیری جهانی روبه رو شده است. جریان های اطلاعاتی و روابطی که میان افراد در این شبکه ها شکل می گیرد می تواند به عنوان زمینه ساز فرصت های کارآفرینی، مورد توجه قرار گیرد بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر رسانه اجتماعی بر کارآفرینی عملکرد کسب و کار است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارمندان ارشد صنایع کوچک و متوسط در استان تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نامحدود کوکران برابر با ۳۸۴ نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی قضاوتی انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه بر اساس روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL ۸.۸ انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین رسانه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین رابطه مثبت و معنادار بین رسانه اجتماعی و عملکرد کسب و کار نیز تایید شد.

Keywords:

رسانه اجتماعی , گرایش به کارافرینی , عملکرد کسب و کار , کسب و کارهای کوچک و متوسط

Authors

فرناز روزبهانی

دانشجوی ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه لاچینانی

دانشجوی ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه شهید بهشتی