نقش واسطه ای خود توسعه ای کارکنان در رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانیدر اداره ورزش و جوانان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCONF07_044

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش خود توسعه ای، در رابطه با رهبری تحول گرا و چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان فارس انجام گرفته است. نوع مطالعه این پژوهش توصیفی - همبستگی بوده که از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ ۲۰۰۴ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی و همچنین خود توسعه ای کارکنان تاثیرگذار است و بین این سه متغیر ارتباط معناداری وجود دارد.

Keywords:

Authors

سیده طاهره موسوی راد

استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور واحد شهرری

مائده نبئی

دانشجوی ارشد مدیریت ورزش (گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی)دانشگاه پیام نور واحد شهرری

اکبر خلیلی

دانشجوی ارشد مدیریت ورزش (گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی)دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب