مقایسه عملکرد جوانسازهای مختلف در بازیابی خصوصیات شیمیایی قیر پیر شده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 137

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAAM14_078

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

امروزه استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی در ساخت روسازی های جدید علاوه بر حفظ منابع، مزایای اقتصادی و زیست محیطی قابل ملاحظهای را به دنبال دارد. اما یکی از محدودیتهای مهم در استفاده از این مصالح، قیر پیر شده در آنها میباشد که باعث کاهش ویژگیهای عملکردی مخلوط آسفالتی میگردد. از راهحلهای بهبود این مشکل، استفاده از جوانساز است. این تحقیق، با هدف مقایسه عملکرد جوانسازهای روغن موتور ضایعاتی، روغن گیاهی ضایعاتی و سایکلوژن در بازیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیر پیر شده انجام شد. در این تحقیق از آزمایشهای درجه نفوذ، نقطه نرمی، ویسکوزیته چرخشی، جداسازی اجزاء قیر، طیف سنج مادون قرمز و میکروسکوپ نیروی اتمی جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه های قیر استفاده شد. نتایج نشان داد که جوانسازها باعث بازیابی خصوصیات فیزیکی قیر پیر شده، شدند. جوانسازهای روغن موتور ضایعاتی، روغن گیاهی ضایعاتی و سایکلوژن شاخص کلوئیدی قیر پیر شده را به ترتیب ۴۱، ۳۵ و ۳۰ درصد کاهش داده و باعث پایداری ساختار کلوئیدی آن میشوند. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از جوانسازها باعث کاهش شاخصهای کربونیل و سولفوکسید و فراوانی ذارت زنبوری شکل در قیر پیر شده، میشوند. با توجه به نتایج بدست آمده، جوانساز روغن موتور ضایعاتی در مقایسه با دو جوانساز دیگر داری عملکرد بهتری در بازیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیر پیر شده میباشد.

Authors

حسن زیاری

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران

صادق بنانژاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران

محمدعلی زیاری

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ایران