بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی با توجه به نقش واسطه ای کیفیت گزارشگری مالی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF08_105

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

Abstract:

هدف این شناسایی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی با توجه به نقش واسطه ای کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای تحقیق حاضر با انتخاب ۱۲۱ شرکت واجد شرایط از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۹ مورد آزمون قرار گرفت. این تحقیق از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است و جهت آزمون فرضیات ازآزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی شرکت نقش میانجی را بین رقابت در بازار محصولات و کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی به درستی ایفا کرده و مورد تایید قرار گرفت.

Keywords:

رقابت در بازار محصولات , کیفیت پیش بینی تحلیلگران , کیفیت گزارشگری مالی , شرکتهای پذیرفته شده اوراق بهادار تهران

Authors

جبار جمال احمد محمد

دانش آموخته گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

عطا اله محمدی

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران