بررسی برخی از خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز بیرانشهر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 304

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WATERSHED17_148

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1401

Abstract:

خصوصیات فیزیوگرافی مناطق مختلف به بررسی برخی خصوصیات و ویژگی های فیزیکی و شکل شناسی می باشد. در این تحقیق به بررسی برخی خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز بیرانشهر پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد در حوضه بیرانشهر حداقل و حداکثر ارتفاع به ترتیب برابر ۱۴۹۲ و ۳۵۷۸ متر می باشد. همچنین طبقه ارتفاعی ۱۸۹۲-۱۶۹۲ متر دارای بیشترین مساحت، معادل ۷۴/۳۹۳ کیلومترمربع می باشد. در این حوضه سطوح دشتی دارای بیشترین مساحت هستند. شیب متوسط حوضه آبخیز بیرانشهر برابر ۶/۱۳ درصد به دست آمد. در این مطالعه زمان تمرکز با روش کرپیچ برابر ۹/۶۲ محاسبه شده است. با توجه به شکل کشیده حوضه بیرانشهر از نظر سیل خیزی دارای احتمال کمی می باشد و همچنین با توجه به اینکه سطوح دشتی پایین دست منطقه توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده اند، منطقه مستعد احداث سیستم ذخیره نزولات می باشد.

Authors

نسرین بیرانوند

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، خرم آباد، ایران

علیرضا سپه وند

استادیار (نویسنده مسئول)، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران