بررسی مبانی و نظریه های دلبستگی و ایمنی هیجانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 411

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCNF01_047

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی مبانی و نظریه های دلبستگی و ایمنی هیجانی می باشد . ایمنی هیجانی به عنوان معیار ثباتوضعیت هیجانی فرد شناخته می شود . عدم ایمنی هیجانی موجب احساس تشویش و اضطراب می شود که ممکن است ناشی ازدرک خود به عنوان یک فرد آسیب پذیر باشد . این پژوهش از نوع مروری بوده و توسط روش کتابخانه ای و فیش برداری و استفادهاز مقالا اینترنتی و پایان نامه ای به گردآوری مطالب پرداخته شده سپس به تجزیه وتحلیل آنها اقدام شده است . نتایج پژوهشحاکی از آن است چنانچه در خانواده مدیریت هیجان و ثبات ایمنی وجود داشته باشد ، به افراد کمک می کند نسبت به فشارهایروانی روزانه انعطاف داشته و نسبت به فشارهای روانی محافظت می شوند . کاهش سطح ایمنی هیجانی فرد در خانواده ، منجر بهایجاد احساس ناایمنی هیجانی در فرد می شود . ناایمنی شامل دو بعد مشغله ذهنی و کناره گیری می باشد . مشاغله ذهن ای نشاندهنده نگرانی های فرد در مورد آینده و بهزیستی خود و خانواده اش است . کناره گیری به معنای تلاش فرد برای رها شدن ازتعارضات خانواده و کوچک شمردن آنهاست . تهدید هماهنگی و عدم ثبات روابط خانوده ، احساس ایمنی هیجانی کودکان را تضعیفمی کند و منجر به مشکلاتی در تنظیم هیجان ، بازنمایی های منفی در مورد روابط والدین و راهکارهای ناسازگار برای مقابله باتعارض بین والدین می گردد

Authors

اسماعیل بیننده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت