جایگاه دوره های آموزشی ضمن خدمت بر فعالیت های مدیران در ارگان های دولتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 287

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPES02_039

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

Abstract:

این تحقیق با هدف جایگاه دوره های آموزشی ضمن خدمت بر فعالیت های کارکنان دولت انجام شده است ، برای نیل بهمنظور فوق با توجه به مولفه های آموزشی تاثیر گذار(دانش ، نگرش، مهارت ، منش و مدیریت) بروظایف مدیریتی برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری ، نظارت و کنترل ، ۵ فرضیه در نظر گرفته شده است، سوال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه : آیا دوره های ضمن خدمت اثربخشی لازم را در ارتقاء فعالیت های مدیران دارد ؟فرضیه اینتحقیق، بدین نحو تعیین گردیده است: بین برنامه های آموزشی و سطح میزان اثر بخشی آن در فعالیت مدیران رابطه معناداری وجود دارد. از آنجا که هدف اصلی این تحقیق شناسایی و توصیف رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با توسعهشایستگی های مدیریتی (دانش ، نگرش، مهارت، بینش ومنش و مدیریت) در جامعه مورد مطالعه است. این تحقیق از نوعتوصیفی می باشد که جمع آوری اطلاعات و مبانی نظری آن به دو روش پیمایشی و اسنادی مبتنی است. رابطه بینمتغیرهای مذکور در فرضیات تحقیق با روش همبستگی رگرسیون مورد مطالعه و آزمون قرار می گیرد. از طرفی برایدستیابی به اهداف تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری، اثر بخشی و برونداد دوره آموزشی گروهی از مدیران با انتخابالگوی سیپ از اررزشیابی مدیریت گرا از بین الگوهایی که صاحبنظران در این زمینه ارائه نموده اند ارزیابی می گردد.بنابراین در تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و توصیفی می باشد از روش همبستگی استفاده شده و شیوه جمع آوریاطلاعات از نوع اسنادی و میدانی و با ابزار پرسشنامه ومصاحبه بوده است. فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها : آزمون کروسکال والیس برای دستیابی به نظرات طیف های مختلف پاسخگو وضریب رتبه ای کندال تاو τ جهت مقیاس اندازه گیری و حدود متغیر های رتبه ای جهت تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار spss مورد استفاده قرار گرفته است.

Keywords: