معرفی بهترین معیارهای گزینش جهت پایداری عملکرد ارقام گندم نان درشرایط تنش شوری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 273

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRISD07_073

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402

Abstract:

به منظور شناسایی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان و ارزیابی صفاتی که بیشترین سهم را در پایداری عملکرد در شرایط تنش شوریدارند، تعداد ۲۲ رقم گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش و تنش شوری در مزرعه طی یک سالدر شهرستان کهنوج واقع در استان کرمان مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که بعضی صفات همبستگی مثبت ومعنیداری با عملکرد دانه گیاه دارند. با انجام رگرسیون گام به گام چهار صفت وارد مدل شدند و درمجموع ۹۸ / ۰ درصد از تغییرات عملکرد راتوجیه نمودند. تجزیه علیت برای عملکرد دانه نشان داد که صفات وزن هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله بیشترین اثرمستقیم مثبت را بر عملکرد دانه گندم دارند. بنابراین صفات وزن هزار دانه و تعداد سنبله در واحد سطح بهعنوان بهترین معیارهای انتخاب بهمنظور بهبود عملکرد دانه گیاه در شرایط تنش شوری پیشنهاد می گردند.

Authors

فرامرز سهرابی چاه حسن

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران ایران

اصغر صادقی چاه نصیر

گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

فتحعلی لطفی مهروئیه

گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

شهریار فلاحی

گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت