اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SUST-22-1_001

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1402

Abstract:

ریحان (Ocimum basilicum L.) یکی از مهم­ترین گیاهان دارویی است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. در این تحقیق اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی این گیاه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل کود دامی، کود شیمیایی (شامل اوره، سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل)، کود زیستی (مخلوطی از دو باکتری ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) به صورت جداگانه و تلفیق با ۵۰ درصد کود شیمیایی، ورمی کمپوست به صورت جداگانه و تلفیق با ۵۰ درصد کود شیمیایی و شاهد بود. برداشت گیاه ریحان در دو چین و در مرحله پیش از گلدهی انجام شد. نتایج نشان داد تیمارهای مختلف اثر معنی داری بر عملکرد ماده خشک برداشت اول و دوم و عملکرد خشک کل داشته و بالاترین عملکرد ماده خشک برداشت اول (۷۰/۴۹۴ کیلوگرم در هکتار) و برداشت دوم (۷۰/۴۷۴ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد کل (۴۰/۹۶۹ کیلوگرم در هکتار) با تلفیق کود زیستی به همراه ۵۰ درصد کود شیمیایی بدست آمد. بر اساس نتایج میزان اسانس نیز بطور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار گرفت و مصرف کود شیمیایی بالاترین میزان اسانس (۴۶/۱ درصد) را تولید نمود. تیمارهای مختلف کودی بر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ریحان تاثیر داشته و با مصرف سطوح مختلف کودی میزان اوژنول و متیل کاویکول نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربرد کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی در بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان و همچنین درجهت پایداری تولید و حفظ محیط زیست تاثیر مثبتی داشته و به نظر می­رسد کودهای زیستی جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشند .

Authors

مریم مکی زاده تفتی

دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه تبریز و کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

صفر نصراله زاده

عضو هیات علمی داننشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

محمدرضا چایی چی

عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

کاظم خاوازی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور