بررسی رابطه بین سطح سواد والدین با میزان مشارکت در امور تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتداییشهرستان کلاله در دوران کرونا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_1731

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سطح سواد والدین با میزان مشارکت در امور تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان کلاله در دوران کرونا می باشد. جامعه آماری این پژوهش، تعداد۱۲۰دانش آموز پایه ششم ابتدایی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی میزان مشارکت والدین(کوریگان(۲۰۰۲۴ و پرسشنامه سطح سواد والدین استفاده شده است. جهت تحلیل یافته ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. یافته های بدست آمده نشان داد که سطح سوادوالدین با میزان مشارکت آنها در امور تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنی دار، ( (sig=۰/۱۲۰ دارد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که سطح سواد والدین می تواند رابطه مستقیم و معنا داری بر میزان مشارکت والدین در امور تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در دوران کرونا داشته باشد.

Authors

سهیلا میرسلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبد کاووس

سیما میرسلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبد کاووس

بی بی منیره قاضی

دکترای تخصصی روانشناسی، استادیار گروه علوم تربیتی موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبد کاووس