زمینه بابی و روایبی سنجی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه دینی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 283

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RADIN-15-3_006

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف زمینه یابی و روایی سنجی پیمان شکنی زناشوبی براساس آندیشه دینی صورت پذیرفته است. این پژوهش از نوع بنیادین نظری است و از روش «اجتهادی» استفاده کرده است. با استفاده از این روش, داده های لازم استخراج، دسته بندی و تحلیل گردیدند. به منظور ارزشیابی، صحت، قابل اطمینان بودن و موثق بودن از شاخص های «اعتمادپذیری»، «انتقال پذیری»، «وابستگی و اتکاپذیری»، و «تاییدپذیری» گابا و لینکلن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جداول و نمودارهای فراوانی و بررسی اعتمادپذیری از دو شیوه «نسبت روایی محتوا» (CVR) و شاخص «روایی محتوا» (CVI) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از زمینه یابی و روایی سنجی, گویای این مطلب است که از دید گاه آموزه های اسالامی برای زمینه یابیی پیمان شکنی زناشویی ۳۳ مقوله قابل استخراج است که ۱۵ مقوله در حوزه فردی و ۱۸ مقوله در حوزه ارتباطی جای می گیرند. این بافته می تواند زمینه را برای ساخت مقیاس و مداخلات بالینی بر اساس اندیشه اسلامی فراهم آورد.

Authors

محمد زارعی توپخانه

استادیار گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مسعود جان بزرگی

استاد گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سیدکاظم رسول زاده طباطبایی

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی

سیدمحمد غروی راد

مدیر دانشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه