ارزبابی سلامت روان بر اساس سبک های فرزندپروری و مذهبی بودن والدین با نقش میانحی دینداری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 226

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RADIN-15-3_010

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مشکلات بهداشت روانی کودکان و نوجوانان سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی الگوی سلامت روان براساس سبک های فرزندپروری و مذهبی بودن والاین با نقش میانجی دینداری است. روش پژوهش «توصیفی» از نوع تحلیل مسیر است. برای انجام پژوهش ۳۷۴ تن از دانش آموزان متوسطه شهر کرج در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ به روش «خوشه ای» انتخاب و پرسشنامه های «دینداری»، «سلامت روان»، «مذهبی بودن والدین» و «سبک های فرزندپروری» را تکمیل کردند. ننایج ضریب همبستگی نشان داد: پین مذهبی بودن والدین، دینداری و سبک فرزندپروری «مقتدرانه» با سلامت روانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما دو سبک فرزندپروری «سهل گیرانه» و «مستبدانه» با سلامت روان ارتباط منفی داشتند. بالاترین همبستگی نیز بین مذهبی بودن والدین و سلامت روان گزارش شد. همچنین نقش واسطه ای دینداری در رابطه متغیرهای مذهبی بودن والاین و سبک فرزندیروری مقتدرانه با سلامت روان معنادار بود. با توجه به نتایج می توان گفت: انتخاب سبک مناسب تریبت فرزندان، مذهبی بودن والدین و دینداری می تواند در سلامت روانی افراد تاثیر گذار باشد.

Authors

پرویز فداکارگبلو

دکتری سنجش و ا ندازه گیری، دانشکده روان شناسی و ع لوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سلیمان احمدبوکانی

دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ا یران

سپیده بشیرگنبدی

دانشجوی دکتری گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ا یران

مهدی مولایی یساولی

دانشجوی دکتری سنجش و ا ندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران