تاثیر امواج فراصوت بر ترکیبات زیست فعال روغن کانولا در فرایند خنثی سازی و مقایسه آن باروش متداول

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCMP01_018

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

Abstract:

شرایط مختلف خنثی سازی به کمک حمام فراصوت (فرکانس ۲۷۰ وات و ۳۷ کیلوهرتز) شامل سه سطح دمایی °C ۶۰،°C ۷۰ و°C ۸۰ و سه زمان ۵، ۱۰ و ۱۵ دقیقه استفاده شد درحالی که خنثی سازی به روش متداول در دمای°C ۸۰ و به مدت ۲۰ دقیقه انجام شد. در این مطالعه تاثیردما و زمان های متفاوت فراصوت بر فنول کل و مقدار کاروتنوئید روغن بررسی شد. آزمون های اندازه گبری فنول کل و میزان کاروتنوئید روی همه نمونه های روغن خنثی سازی شده به هر دو روش فراصوت و متداول انجام گرفت و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. بهترین دما و زمان برای حفظ فنول روغن و کاهش مفید کاروتنوئید در دمای °C ۷۰ و زمان ۵دقیقه بود. مشخص شد که روش فراصوت با توجه به حفظ بسیار بهتر ترکیبات فنولی روغن و کاهش موثر کاروتنوئید نسبت به نمونه روغن متداول روش مناسبی برای بهبود شرایط خنثی سازی روغن کانولا نسبت به روش متداول است که طی آن زمان و دمای خنثی سازی و مصرف انرژی کاهش می یابد.

Authors

کبری مرادعلی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،ساری، ایران

رضا اسماعیل زاده کناری

استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

راضیه رضوی

محقق پسادکتری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری،ایران