فرایند خنثی سازی روغن کانولا با استفاده از فراصوت و بررسی پارامترهای کیفی روغن نظیر اندیس پراکسید و اندیس آنیزیدین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCMP01_075

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

Abstract:

هدف از این مطالعه بررسی اثر خنثی سازی با امواج فراصوت برای ارزیابی پایداری اکسیداتیو روغن کانولا در مقایسه با روش متداول خنثی سازی و کاهش زمان و دمای فرایند می باشد. در این پژوهش خنثی سازی به روش متداول در دمای°C ۸۰ و به مدت ۲۰ دقیقه انجام شد درحالی که خنثی سازی به کمک حمام فراصوت (فرکانس ۲۷۰ وات و ۳۷ کیلوهرتز) در سه سطح دمایی °C ۶۰،°C ۷۰ و°C ۸۰ و سه زمان ۵، ۱۰ و ۱۵ دقیقه انجام شد.آزمون های اندیس پراکسید وآنیزیدین بر روی نمونه های خنثی سازی شده با هر دو روش انجام و نتایج با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد اندیس پراکسید و آنیزیدین پس از خنثی سازی به روش فراصوت در حد مطلوبی کاهش یافتند و در نهایت استفاده از حمام فراصوت در شرایط دمایی°C ۷۰ و زمان ۵دقیقه به عنوان شرایط بهینه خنثی سازی پیشنهاد می شود؛ چراکه در این دما اکسایش روغن کمتر اتفاق خواهد افتاد. باتوجه به نتایج حاصله از این پژوهش می توان بیان نمود که به کارگیری امواج فراصوت می تواند جایگزین بالقوه ای برای خنثی-سازی به روش متداول باشد.

Authors

کبری مرادعلی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،ساری، ایران

رضا اسماعیل زاده کناری

استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

راضیه رضوی

محقق پسادکتری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری،ایران