ارزیابی تاثیر دمای الکترولیت اسید سولفوریک بر رفتار سایشی پوشش آندایزینگآلیاژ آلومینیم ۶۰۶۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSE23_064

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1402

Abstract:

در این پژوهش تاثیر دمای الکترولیت اسید سولفوریک روی خواص تریبولوژیکی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ بررسیمی گردد. آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ در محلول الکترولیت اسید سولفوریک به مدت ۶۰ دقیقه و در دماهای بین ۵ - تا ۲۵ درجه سانتی گراد آندایز شد. بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش ها به کمک آزمون گوی بر دیسیک در دوبار ۱ و ۲ کیلوگرم انجام شد وسپس نمودار کاهش وزن برحسب مسافت و نمودار تغییرات ضریب اصطکاکبرحسب فاصله رسم شد. سطوح پوشش و ذرات سایشی نیز به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین مقاومت به سایش مربوط به نمونه آندایز شده در دمای۵ درجه سانتی گراد است که به دلیل داشتن پایین تورین ضریب اصطکاک و بیشترین میزان سختی در بین نمونه های آندایز شده است. کمترین مقاومت به سایش نیز مربوط به نمونه آندایز شده در دمای ۲۵ درجه سوانتیگراد بود. مکانیزم عمده سایشی در اغلب نمونه ها سایش چسبان بود که نتایج آزمون طیف نگار تفکیک انرژی( EDS ) هم موید این نتایج بود. ابعاد دبری های سایشی نیز با افزایش مقاومت سایشی کوچک تر شدند.

Authors

محمد رزازی بروجنی

استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

هبه فاضل مطر الیازی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مواد ومتالورژی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران