اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش دل زدگی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 136

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF03_191

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش دل زدگی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان اسکو در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بودند که از بین آن ها نمونه ای شامل ۳۰ نفر از دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی به روش نمونه گیری هدفمند گزینش شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵نفر) و کنترل (۱۵نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه دل زدگی تحصیلی پکران و همکاران، پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی سو لومن و راث بلوم نسخه دانش آموز و برنامه آموزش ذهن آگاهی بود. به منظور بررسی فرضیه ها از روش تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که ذهن آگاهی بر کاهش دل زدگی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

Authors

فرشته درخشانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور تبریز، ایران

نگار استوار

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور. تهران. ایران