محیط زیست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1784757
Publish: 23 October 2023
View: 79
Pages: 37
Publish Year: 1400

This Research With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

تخریب محیطزیست و بهرهبرداری غیراصولی و بیش از حد منابع در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای
جهان در طی قرنهای گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند منجر به تشکیل نهادی بنام کانون
شکاربانی و درنهایت سازمان حفاظت محیطزیست و همچنین شورای عالی حفاظت محیطزیست در کشور
شد.
مهمترین وظایف این سازمان، تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی کشور )حفاظت از محیطزیست و تضمین
بهرهمندی صحیح و مستمر از آن( از طریق حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی کشور، ترمیم اثرات سوء گذشته
در محیطزیست، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیطزیست، ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط
در جهت بهرهوری معقول و مستمر از منابع، برخورد فعال با زمینههای بحرانی مسائل محیط زیستی منطقهای
با استفاده از همکاری کشورهای همجوار و همکاری بینالمللی، تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای
زیستمحیطی و ... تشکیل شده است که حوزههای اجرایی پرچالش و بسیار دشوار حاکمیتی، بهویژه در
خصوص کنترل آلودگیها )هوا و آب(، پسماندها و حفاظت حیات وحش محسوب میگردد.
لزوم توجه به اجرای سیاستها و اقدامات حفاظتی و حمایت از منابع محیطزیستی و ایجاد عزم جدی و
همهجانبه در میان سازمانها، نهادهای دولتی، غیردولتی، جوامع و بهرهبرداران نیز همانند سایر کشورها امری
ضروری و اجتنابناپذیر است. به این منظور و برای تحقق اهداف مذکور، در قالب قانون بودجه سنواتی از
محل منابع عمومی دولت، اعتباراتی به سازمان حفاظت محیطزیست و واحدهای تابعه آن )پژوهشکده حفاظت
محیطزیست و توسعه پایدار و دانشکده محیطزیست(، اختصاص مییابد. ماهیت این منابع بهصورت اعتبارات
هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای است که به ترتیب در لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ مبلغ ۰۰۰۱۲ میلیارد
ریال )با حدود ۰۰ درصد رشد در مقایسه با سال ۰۰۱۱ ( هزینهای و مبلغ ۰۰۱۰۰۲۱ میلیون ریال )بالغ بر
۰۰ درصد رشد نسبت به مصوب سال ۰۰۱۱ ( تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی شد.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ا

مقدمه ۸

۳ -۸ تحلیل و تبیین مهمترین متغیرهای اقتصادی یا اجتماعی بخش و پیشبینی آن در سال ۸۴۱۸

-۰-۰ تحلیل و تبیین نماگرهای عملکردی بخش ۲

-۲-۰ چالشها، تنگناها و مسائل اساسی در بخش ۱

۹ -۰-۰ جهتگیریها، راهبردها و سیاستهای بخش، تعیین شده در بخشنامه بودجه ۰۰۱۰

-۰-۰ تبصرههای بودجه مربوط به بخش ۸

۲-۰ - تحلیل و تبیین وضعیت درآمدهای دستگاهها و نوع درآمدهای مختلف در بخش ۰۲

-۰-۰ تحلیل و تبیین اعتبارات هزینهای بخش )برحسب برنامه- دستگاه اجرایی و( ردیفهای متفرقه ۰۰

-۰-۰-۰ سایر اعتبارات هزینهای ۰۲

-۲-۰-۰ اجرای قانون هوای پاک ۰۱

۱-۰ - تحلیل و تبیین نماگرهای مالی بخش ۰۹

۹-۰ - تحلیل و تبیین اعتبارات تملک دارایی سرمایهای بخش ۲۱

۸-۰ - بررسی و تحلیل اصلاحات ساختاری در بودجه دستگاههای بخش ۲۱

-۰۱-۰ مهمترین ویژگیهای بودجه بخش در سال آتی ۲۱

-۰۰-۰ ترسیم نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش ۲۰

-۰۲-۰ مهمترین اقدامات و عملیات اولویتدار در فعالیتهای بخش ۲۰

-۲ بررسی طرحها و پروژههای ذیل فصول در هر بخش ۲۲

-۰-۲ مهمترین تنگناها و مشکلات اجرایی طرحها و پروژههای بخش ۲۲

-۲-۲ راهکارهای خروج از تنگناها در زمینه طرحها و پروژههای بخش ۲۲

-۰-۲ اولویتها در طرحها و پروژههای بخش ۲۰

-۰-۲ تعداد طرحها و پروژههای حوزه محیطزیست ۲۰

۲-۲ - نحوه تامین مالی و طرحها و پروژههای بخش ۲۰

-۰-۲ تحلیل و تبیین اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای طرحها و پروژهها بر حسب برنامه ۲۰

۱-۲ - طرحها و پروژههایی که در سال ۰۰۱۰ به بهرهبرداری میرسد ۲۰

منابع ۲۲

نمایش کامل متن