طراحی استراتژی های بازاریابی بین المللی با در نظر گرفتن عامل تحریم؛ برای محصولات مبتنی بر فناوری پیشرفته

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 144

This Paper With 116 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACONG10_022

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر طراحی استراتژی های بازاریابی بین المللی با د ر نظر گرفتن عامل تحریم، برای محصولات مبتنی بر فناوری پیشرفته بود؛ جامعه ی آماری تحقیق مدیران و مسئولان شرکت های فعال در صنعت تخمیری کشور و همچنین ، اساتید دانشگاهی با دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی و مدیریت استراتژیک بودند؛ نمونه آماری تحقیق نیز شامل ۸ نفر از مدیران و مسئولان شرکت های فعال در صنعت تخمیری کشور و همچنین، اساتید دانشگاهی با دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی و مدیریت استراتژیک بود. ملاک انتخاب این افراد روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله ی برفی و مبنای تعیین حجم نمونه اشباع نظری بود. روش تحقیقحاضر نیز از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و از نوع اکتشافی بود. تحقیق حاضر از لحاظ رویکرد نیز ترکیبی (کیفی و کمی) بود. بر اساس فلسفه ی تحقیق، پژوهش حاضر در زمره ی پارادایم تفسیری قرار می گیرد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان بود؛ به منظور یافتن عبارات و جمله های معنی دار از متن مصاحبه از تکنیک کیفی تحلیل مضمون استفاده شد؛ و از طریق سه سطحی کدباز، سازمانده و فراگیر، ۱۸۲ کد باز، ۱۳ کد سازمانده و ۴ کد فراگیر الف - موانع داخلی و خارجی، ب- حقوق مالکی ت- معنوی، پ- ساختار شرکت ت- کمبود منابع استخراج شد. در نهایت نیز پیشنهادهایی به شرکت های فعال در صنعت تخمیری کشور ارائه گردید.

Keywords:

استراتژی بازاریابی بین المللی , تحریم , محصولا ت مبتنی بر فناوری پیشرفته

Authors

شهره رحیمی ناغانی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کا ر گرایش بازاریابی