مدل سازی مدیریت کوانتومی مدیر بر توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF08_066

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

هدف تحقیق، مدل سازی مدیریت کوانتومی مدیر بر توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی با نقش میانجی یادگیری سازمانی بوده استتحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ کنترل محقق بر متغیرها، غیرآزمایشی است و به روش توصیفی- همبستگی،انجام گرفته استجامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه به تعداد ۱۷۰۴ بود که نمونه ای به حجم ۳۱۳ نفر بر اساس فرمول کوکران و باروش تصادفی نسبی انتخاب شد نتایج تحقیق نشان داد که متغیر مدیریت کوانتومی هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم (به واسطهیادگیری سازمانی) بر توسعه حرفه ای معلمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.

Authors

غلامرضا سلطانی علی آباد

کارشناس علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

مهسا حسین خواه

کارشناس علوم تربیتی، گرایش آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان ارومیه

رحیمه خوش منش

کارشناس ارشدعلوم تربیتی،گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه