مطالعه تاثیر مستقیم هیجان، اضطراب و اشتیاق در پیشرفت تحصیلی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_050

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

Abstract:

پیشرفت تحصیلی عبارت است از موفقیت فرد در یادگیری یک یا چند درس، که با آزمون تحصیلی اندازه گیری می شود. پیشرفت تحصیلی به معنی مقدار یادگیری و یا کسب کردن مهارت و یا دانشی است که برای یک مقطع تحصیلی تعریف می شود. لازمه ی یک زندگی موفق ، پیشرفت و موفقیت است . هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر مستقیم هیجان، اضطراب و اشتیاق در پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بوده است .حجم کل جامعه آماری ۱۶۵۸ نفر بوده است .حجم نمونه ۳۰۰ نفر در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پیشرفت تحصیلی (هرمنس ۱۱۱۷)،(اشتیاق تحصیلی فردیگز و بلومفیلد و پاریس ) و پرسشنامه اضطراب پکران استفاده شد. پیشرفت تحصیلی به وسیله معدل اندازه گیری شد.نتایج نشان داد هیجانات مثبت با پیشرفت تحصیلی و هیجانات منفی در رابطه هر سه جهت گیری هدف تبحری، رویکردی ، عملکرد و اجتناب عملکرد با پیشرفت تحصیلی نقش دارند.بین پیشرفت تحصیلی در مورد باور های غیر منطقی اجتناب از مشکل و اشتیاق تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد در مقابل رابطه بین اشتیاق تحصیلی با نمره کل باور های غیر منطقی و خرده مقیاس های در برابر تغییر، توقع تایید از دیگران وبی مسئولیتی هیجان رابطه معنی دار وجود ندارد .بین هوش هیجانی ذاتی ، با اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و بین هوش هیجانی افزایشی و تربیتی با اشتیاق تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد .

Authors

آرزو جواهرنیا

دانشجوی دکتری ،رشته فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد تبریز ،ایران

رویا عیسی لوی اصل

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی ، دانشگاه علوم و تحقیقات ارومیه ،ایران

صادق رستمی

کارشناسی علوم اجتماعی ،دانشگاه دولتی یزد،ایران