طراحی الگوی بومی زنجیره ای پیشران نوآوری و فناوری با تاکیدبر بلوغ فناوری و فناور

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 224

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGACR08_162

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1402

Abstract:

مدیریت فرآیند نوآوری ضمن پیچیدگی و در برگیری متغیرها و مولفه های متکثر، برنامه پذیر وقابل مدیریت می باشد. مدیریت فرآیند نوآوری دستورالعمل های مشخصی است که با اجراییشدن آنها زمینه پیشرفت فناوری های کلیدی در زیست بوم ملی فراهم شده و زمینه تحققپیشرفت ملی در تمامی حوزه های کارکردی کشور فراهم می شود. با توجه به اینکه مدیریتفرآیند نوآوری یکی از ارکان اصلی حکمرانی و از مولفه های اصلی و کلیدی پیشرفت قلمدادمی شود ارائه الگوی بومی از مدیریت نوآوری بر اساس چارچوب ارزش الگوی اسلامی ایرانیپیشرفت لازم و ضروری است. بر این اساس الگوی بومی پیشران نوآوری که زنجیره ای پیوسته ازجریان نوآوری در زیست بوم علم، فناوری و نوآوری کشور قلمداد می شود به عنوان الگویپیشنهادی جهت درج در پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می گردد. این الگوفرآیندی رقابتی، هدفمند و شبکه ای در راستای توسعه فناوری های ملی فراهم می آورد.

Authors

ابوالفضل میرزاپور ارمکی

دانش آموخته دکتری نانو بیوتکنولوژی، مسئول واحد الگوپژوهی شبکه پیشران فناوری های راهبردی و تحقیقاتکاربردی و توسعه ای، طلبه حوزه آیت الله ایروانی