بررسی رابطه بین انگیزش و کارایی در سازمان (مطالعه موردی: اداره راه و شهرسازی شهرستان لارستان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF06_223

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

برنامه ریزی دقیق و سیستماتیک جهت ایجاد، حفظ و افزایش انگیزه کارکنان از مهمترین راهکارها جهت افزایش کارایی آنان است. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین انگیزش و کارایی سازمانی است. جامعه آماری، کارمندان اداره کل راه و شهرسازی شهرستان لارستان بودند که ۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان می دهد بین عوامل انگیزشی و کارایی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

Keywords:

انگیزش , کارایی , محیط و شرایط کار

Authors

صدیقه بلوکی

مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

صدیقه پرون

استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران