بررسی تاثیر دانش مالی، تجربه مالی بر رفتار برنامه ریزی شده در بین سهام داران یزدی در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 156

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF06_225

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

هدف این بررسی تاثیر دانش مالی، تجربه مالی بر رفتار برنامه ریزی شده در بین سهام داران یزدی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژرهش رفتار برنامه ریزی شده متغیر وابسته و دانش مالی، تجربه مالی متغیر مستقل می باشند. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی می باشد که بر حسب روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است و با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. در این تحقیق جامعه آماری سهامداران بورس اوراق بهادار در اتاق بورس در استان یزد می باشد. باتوجه به اینکه تعداد تعداد سهامداران بورس اوراق بهادار در اتاق بورس در استان یزد مشخص نیست از فرمول کوکران با حجم جامعه نا محدود برای تعیین تعداد نمونه استفاده می گردد. ۳۸۴ پرسشنامه بین نمونه های در دسترس ترزیع شد و تعداد ۲۳۸ پرسشنامه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart pls۳ انجام شده است بررسیکلی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که دانش مالی، تجربه مالی بر رفتار برنامه ریزی شده رابطه مستقیم و معناداری را نشان می دهد.

Keywords:

دانش مالی , تجربه مالی , رفتار برنامه ریزی شده

Authors

سید ابوالفضل جلیلی فراشاه

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علم و هنر یزد

ابراهیم منصوری

استاد حسابداری، دانشگاه علم و هنر یزد