تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر موفقیت شرکت با نقش میانجی کیفیت اطلاعات غیر مالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 168

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF06_224

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر موفقیت شرکت با نقش میانجی کیفیت اطلاعات غیر مالی می باشد تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی برحسب هدف، پژوهشی کاربردی بوده و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی همبستگی محسوب می شود ، در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد نظر کلیه مدیران ارشد، و مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ نفر (نمونه جامعه نامعین) تعیین شد و روش روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد؛ جهت آنالیز داده ها از معادلات ساختاری استفاده شد و آزمون ها با استفاده ازنرم افزارهای spss و pls صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان داد کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر مثبتی بر موفقیت در تصمیم گیری دارد. کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر مثبتی بر کیفیت اطلاعات غیر مالی دارد.کیفیت اطلاعات غیر مالی تاثیر مثبتی بر موفقیت در تصمیم گیری دارد.کیفیت اطلاعات غیر مالی به عنوان میانجی بر رابطه بین کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری و موفقیت در تصمیم گیری تاثیر معناداری دارد. یافته های تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می تواند برای سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

Keywords:

سیستم های اطلاعاتی , موفقیت شرکت , کیفیت اطلاعات غیر مالی

Authors

سیده سارا بنی هاشمی

کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز

هادی عبدی طالب بیگی

استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز