بررسی تاثیر هوش معنوی بر رفتار برنامه ریزی شده در بین سهام داران یزدی در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 138

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF06_226

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

هدف این بررسی تاثیر هوش معنوی بر رفتار برنامه ریزی شده در بین سهام داران یزدی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش رفتار برنامه ریزی شده متغیر وابسته و هوش معنوی متغیر مستقل می باشند. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد که بر حسب روش تحقیق توصیفی - پیمایشی است و با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. در این تحقیق جامعه آماری سهامداران بورس اوراق بهادار در اتاق بورس در استان یزد می باشد. باتوجه به اینکه تعداد تعداد سهامداران بورس اوراق بهادار در اتاق بورس در استان یزد مشخص نیست از فرمول کوکران با حجم جامعه نامحدود برای تعیین تعداد نمونه استفاده می گردد. ۳۸۴ پرسشنامه بین نمونه های در دسترس توزیع شد و تعداد ۲۵۲ پرسشنامه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart pls۳ انجام شده است بررسی کلی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که هوش معنوی بر رفتار برنامه ریزی شده رابطه مستقیم و معناداری را نشان می دهد.

Keywords:

هوش معنوی , رفتار برنامه ریزی شده

Authors

سید ابوالفضل جلیلی فراشاه

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علم و هنر یزد

ابراهیم منصوری

استاد حسابداری، دانشگاه علم و هنر یزد