ارائه یک مدل مبتنی بر الگوریتم تجزیه بندرز برای بهبود سطح محافظه کاری یک مسئله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع چندهدفه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF06_029

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

مسئله زمان بندی پروژه یکی از مسائل مهم و پیچیده در حوزه مدیریت پروژه است. این مسئله با اضافه شدن محدودیتمنابع و عدم قطعیت، به مسئله پیچیده تری به نسبت مسئله معمولی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، ارائه راهکاری برایبهبود پارامتر محافظه کاری در این مسئله با استفاده از الگوریتم تجزیه بندرز است. در ابتدا، مطالعات انجام شده در زمینه حلاین مسئله با روشهای مختلف بررسی شد. سپس مدلی مبتنی بر الگوریتم تجزیه بندرز پیشنهاد گردید تا با شکستن مسئله بهزیر مسائل کوچکتر، سطح محافظه کاری آن بهبود یابد. برای ارزیابی مدل، داده های بیش از یکصد پروژه از مراجع اینترنتیجمع آوری و مدل با آنها حل شد. نتایج حاکی از آن است که مدل پیشنهادی نسبت به مدل معمولی قطعی، سطح محافظه کاریو مقاومت مدل را در برابر تغییرات افزایش داده است، به این ترتیب که برای سطح محافظه کاری ۱ میانگین طول مدت پروژهدر تمامی نمونه ها از ۲۱.۳ به ۲۰.۳ روز و برای سطح محافظه کاری ۵ این میزان از ۲۲.۳ به ۲۲ رسید. از سویی دیگر، اینکاهش میزان میانگین مدت زمان پروژه با افزایش هزینه پروژه همراه است. به عنوان مثال، در سطح محافظه کاری ۱ میانگیناختلاف هزینه کل نمونه ها بین الگوریتم محافظه کار تر ارائه شده و آرمانی ترین شرایط ۸.۹ درصد و بین مدل قطعی و آرمانیترین شرایط ۶.۹ درصد است. در مجموع، این پژوهش با ارائه مدلی محافظه کارتر مبتنی بر الگوریتم تجزیه بندرز، گامی درجهت بهبود زمان بندی و مدیریت پروژه های با منابع محدود، البته با در نظر گرفتن هزینه، برداشته است.

Keywords:

Authors

محمدیونس میرزاجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران