آقای مهندس Alireza Mahmoodi Fard

Engineer Alireza Mahmoodi Fard

پژوهشگر و مدرس دانشگاه ها و مدارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (270305)

78
11

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers