تاثیر هنر سفالگری بر میزان خلاقیت دانش آموز ان ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCECONF01_107

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر هنر سفالگری بر میزان خلاقیت دانش آموز ان مقطع ابتدایی تهران انجام گرفت. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. به این منظور، ۶۰ دانش آموز دختر با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ۳۰ نفر از آنها در گروه کنترل و ۳۰ نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. کلیه آزمودنیهای پژوهش در هر دو گروه آزمایش و کنترل، در مرحله قبل و بعد مداخله به وسیله آزمون خلاقیت تورنس و ماتریسهای پیشرونده ریون ارزیابی شدند. پس از گردآوری اطلاعات از آزمودنیها، تحلیلهای آماری توسط نرم افزار SPSSانجام گرفت. نتایج نشان داد آموزش هنر سفالگری، ابعاد خلاقیت (سیالی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط) دانش آموز ان دختر را بهطور معنیداری افزایش داد. بنابراین پیشنهاد میشود که با استفاده از آموزش هنر سفالگری در مدارس، میتوان استعداد خلاق دانش آموز ان را افزایش داد.

Authors

شهرام واحدی

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

مهدی محمدزاده

استادیار دانشکده هنر اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مریم انصاری یکتا

دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

نازیلا اغبلاقی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی