انقلاب صنعتی و استانداردهای مهارت و کسب و کار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IOTCONFES01_022

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

مطالعه با هدف جستجوی این سوال است که چگونه میتوان از ظرفیتها و استعدادهای انقلاب صنعتی چهارم جهت تدوین و توسعه استانداردهای آموزشی بخش صنعت سازمان آموزش فنی و حرفه ای بهره برداری کرد؟ برای بررسی اهداف این پژوهش از روش تحقیق اکتشافی استفاده شده است. در انجام این روش از روش فراترکیب در بخش کیفی اسناد و مدارک علمی و روش توصیفی کمی (پرسشنامه محقق ساخته) اطلاعات مورد نیاز بر از استاد گزارشها و مقالات علمی چاپ شده مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم مهارت و استانداردهای آموزشی فنی و در مجلات معتبر انگلیسی و فارسی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داده نخست نیاز کارگران به مهارتهای دیجیتالی تحلیل داده امنیت سایبری، حل مسئله، خلاقیت ارتباطات همکاری انرژی و فناوری انرژی تجدیدیدیر از مولفه های مهمی است که در انقلاب صنعتی چهارم به آن توجه شده است، و اینکه شرکت های مستقر در شرکت شهرکهای صنعتی اهواز در سطح مبتدی این انقلاب قرار دارند و درصد بسیار اندکی از دوره های آموزشی در این زمینه برگزار شده است. در نتیجه ضرورت بازمهندسی استانداردهای آموزشی بخش صنعت در پرتو تحولات انقلاب صنعتی در آموزش فنی و حرفه ای و نیازهای آموزشی شرکتهای صنعتی احساس و عدم توجه به آن میتواند قدرت رقابت پذیری و کارایی و اثربخشی صنایع را با تهدید مواجه سازد.

Keywords:

انقلاب صنعتی چهارم , استانداردهای آموزشی , آموزش فنی و حرفه ای , مهارت های نرم و سخت

Authors

یداله مهرعلی زاده

استاد گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران

فرهاد نجاتی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاهشهید چمران اهواز اهواز ایران

سکینه شاهی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اهوازایران

عبداله پارسا

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اهوازایران