بررسی رابطه بین تصمیمات سرمایه گذاران نهادی با کیفیت شرکت در عرضه های اولیه عمومی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_302

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

این تحقیق به بررسی رابطه بین تصمیمات سرمایه گذاران نهادی با کیفیت شرکت در عرضه های اولیه عمومی ۵۶ شرکت نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در عرضه های اولیه عمومی طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ که در مجموع ۵۱۵ سال-شرکت می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.برای تحقق این هدف، از روش آزمون های اقتصاد سنجی و مدل رگرسیون برداری استفاده شده است . به طور ک لی در این تحقیق ابتدا به توصیف آماری داده ها پرداخته و در قسمت دوم هم به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته ایم . برای رسیدن به اهداف تحقیق ، مدل های ارائه شده مربوط به شرکت ها را مورد آزمون قرار داده ایم ، که این داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین در دسترس می باشند. بنابراین با توجه به آزمون های انجام گرفته بروری متغیرهای تحقیق می توان بیان نمود که فرضیه های اصلی پژوهش مورد تایید قرار می گیرند.به عبارتی دیگر؛نتایج این تحقیق نشان داد که بین درصد خریداران حقوقی با کیفیت شرکت (نسبت مالکانه ، سرمایه شرکت ، سود شرکت )، در عرضه های اولیه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد وکیفیت شرکت رابطه مثبت و معناداری با نسبت قیمت /ارزش دفتری آن دارد. و در آخر می توان نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان ۹۵%(درصد)، به کل جامعه آماری تحقیق حاضر یعنی سرمایه گذاران فعال بورس اوراق بهادار تهران تعمیم داد.

Keywords:

Authors

علی باغانی

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو ب

الناز سبزه ئی

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب