بررسی نقش هوش کسب وکار در ارتقای عملکرد رفتاری مشتریان شرکت بیمه ایران با میانجیگری قابلیت بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران آذربایجان شرقی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_013

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش هوش کسب وکار در ارتقای عملکرد رفتاری مشتریان شرکت بیمه ایران با میانجیگریقابلیت بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران آذربایجان شرقی) می باشد جامعه آماری پژوهش مشتریان دفاتر بیمه ایران دراستان آذربایجان شرقی و به تعداد ۲۴۲ نمایندگی و حدودا ۳۸۰۰۰ مشتری می باشد و نمونه آماری با مدل معادلات ساختاری وبه تعداد ۳۶۰ نفر مشخص گردید. برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیقاز پرسشنامه های عملکرد رفتاری مشتریان توسط سگرا و همکاران، پرسشنامه هوشمندی کسب و کار توسط دشامپس و نایاک وپرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن - گیما مشتمل بر ۳۳ سئوال و ۶ مولفه استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ این تحقیقبرای پرسشنامه های فوق بالاتر از ۰/۷ بدست آمد. فرضیه های تحقیق با مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSSو Smart Pls مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هوش کسب و کار در عملکرد رفتاری مشتریان وقابلیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معنادار داشته و همچنین قابلیت های بازاریابی بر عملکرد رفتاری مشتریان مثبت و معناداریدارد. و ضمن اینکه هوش کسب وکار در ارتقای عملکرد رفتاری مشتریان شرکت بیمه ایران با میانجیگری قابلیت بازاریابی شرکتبیمه ایران آذربایجان شرقی تاثیر مثبت دارد.

Authors

هادی همتیان

کارشناس ارشد رشته مدیریت کارآفرینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

احد شهبازیان

استادیار گروه مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر