موفقیت یا شکست استارت آپ های ایرانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_037

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

پژوهش حاضر یک تحقیق توسعه ای و کاربردی است. در این تحقیق، از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعهموردی و از مطالعات میدانی؛ مصاحبه با خبرگان و متخصصان، جهت ارائه مدلی جهت تدوین استراتژی برای موفقیت استارت آپها استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برایبررسی و شناسایی شاخص ها، مولفه ها و ابعاد شکست کسب و کارهای نوپا در ایران از روش تحلیل کیفی استفاده شد و با بهرهگیری از نظر خبرگان و تحلیل داده های مصاحبه با رویکرد داده بنیاد و کدگذاری تلاش شد تا مهمترین شاخص ها، مولفه ها وابعاد شکست کسب و کارهای نوپا در ایران و تعیین شود. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که سه بعد اصلی به عنوان ابعاد اصلیشکست کسب و کارهای نوپا در ایران وجود دارند که عبارتند از عوامل محیط بیرونی کسب و کار، عوامل محیط داخلی کسب وکار و عوامل مربوط به بنیانگذاران، تیم مدیریتی و نیروی انسانی.

Authors

محمدساجد کرامتی فرد

گروه مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

سهیلا سردار

گروه مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

رضا رادفر

گروه مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران