بررسی تاثیر فعالیت های خانواده در ایجاد انگیزه درس خواندن در دانش آموزان بر اساس سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی اصفهان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_0544

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

هر کشوری سعی در توسعه و رسیدن به اهداف آموزشی بلند مدت خود دارد و در رسیدن به این اهداف عوامل و عناصر گوناگونی تاثیر گذار می باشند ازجمله : انگیزه ، خانواده ، سرمایه و.... اما در میان تمامی این عناصر خانواده به عنوان عامل ذی شعور و هماهنگ کننده سایر منابع از جایگاه ویژهای برخوردار است بنابر این هدف این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های خانواده در ایجاد انگیزه درس خواندن در دانش آموزان بر اساس سازگاری اجتماعی اجتماعی بود. روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی اصفهان در سال تحصیلی ۰۳-۰۲ بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۲۴۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزه درس خواندن ،پرسشنامه عملکرد و پرسشنامه سازگاری اجتماعی می باشد استفاده شد.. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین سازگاری اجتماعی و عملکرد خانواده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بین سازگاری اجتماعی و انگیزه درس خواندن رابطه ی معنی داری وجود دارد، . بنابراین می توان گفت سازگاری اجتماعی از متغیرهای مهم و مرتبط با عملکرد خانواده و انگیزه درس خواندن می باشند.

Authors

زهرا قاسمی

کارشناسی ، ادبیات فارسی ، اصفهاناداره آموزش و پرورش شهرستان سمیرم