بررسی تاثیر قصه گویی و وانمود سازی بر رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان آستانه اشرفیه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PEECUM02_038

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

رشد اجتماعی بعنوان بخش مهمی از فرایند تحول اثرات مثبت و منفی بسیاری بر سلامت روان کودکان دارد مطالعه حاضر با بررسی تاثیر قصه گویی و وانمودسازی تخیلی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان آستانه اشرفیه انجام شده است . این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است گروه نمونه این پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند که متشکل از ۴۵ دانش آموز ناتوان ذهنی بود که به صورت تصادفی ۱۵ نفر در گروه آزمایش برای قصه گویی و ۱۵ نفر در گروه آزمایش دیگر برای وانمودسازی تخیلی و ۱۵ نفر بعدی برای گروه کنترل در نظر گرفته شد که در طی آن گروه های آزمایشی در طول ۲/۵ ماه ۹ جلسه برای گروه اول قصه گویی و جلسه ۹ برای گروه آزمایش دوم ( وانمودسازی تخیلی) تحت آموزش قرار گرفتندپس از اتمام جلسات جمع آوری با استفاده از آزمون t برای گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شد نتایج نشان داد که آموزش قصه گویی و وانمود سازی باعث بهبود رشد اجتماعی و اجتماعی شدن آزمودنی ها بوده p=۰/۰۰۱

Keywords:

قصه گویی , وانمود سازی تخیلی , رشد اجتماعی , کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر.

Authors

سیف اله آقاجانی

استاد گروه آموزشی روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

سیده صدیقه موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش استثنایی دانشگاه محقق اردبیلی

زهرا کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش استثنایی دانشگاه محقق اردبیلی

اسما کافی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش استثنایی دانشگاه محقق اردبیلی