تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_272

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسمیباشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۹۵ نفر به عنواننمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها، شامل پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی ازگان و همکاران (۲۰۲۲) باپایایی ۹۰۵ / ۰ و همچنین پرسشنامه توسعه حرفه ای آکفیلت و کوت (۲۰۰۵) با پایایی ۹۳۱ / ۰ می باشد. برایسنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن (سرمایه انسانیسرمایه ساختای و سرمایه ارتباطی) با توسعه حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.

Keywords:

سرمایه اجتماعی , توسعه حرفهای , دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

Authors

مهناز رحمتی کزاز

استادیار گروه جامعه شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران