مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی ، تاب آوری تحصیلی و خود ارزشمند سازی در کاربران شبکه های اجتماعی و غیر کاربر دانش آموز دختر متوسطه دوره اول شهرستان دهلران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_1047

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

Abstract:

شبکه های اجتماعی مجازی بر روی کلیه جوانب زندگی دانش آموزان تاثیر مستقیم داشته است .پژوهش حاضر با هدفبررسی مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی ، تاب آوری تحصیلی و خود ارزشمند سازی در کاربران شبکه های اجتماعی وغیر کاربر دانش آموز دختر متوسطه دوره اول شهرستان دهلران در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ انجام شد . این پژوهش در قالب مدل علی -مقایسه ای انجام شد. به همین منظور ۲۳۸ نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های مقیاس تابآوری تحصیلی ((ARIانگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس ،خودارزشمندسازی کروکرو همکاران (۲۰۰۳)و (۲۰۰۹) و پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و آزمونهای کولمگروف اسمیرونوف و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد، نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانش آموزانی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند پایین تر از غیرکاربران می باشد از این رو بین دانش آموزان کاربر و غیرکاربر در متغییرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین دانش آموزانی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند از نظر انگیزه پیشرفت تحصیلی ، تاب آوری تحصیلی و خودارزشمندسازی در سطح پایین تری هستند.

Authors

زهرا دوستی

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان

الهام دوستی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی پیام نور قم

یداله دوستی

کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی آزاد اسلامی واحد دزفول