ارتباط علی جو عاطفی خانواده و سرزندگی تحصیلی در بین دانش آموزان با نقش میانجیگری ادراک از محیط کلاس و درگیری تحصیلی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PBSCO03_003

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

زمینه و هدف: سرزندگی تحصیلی نقش بسزایی در ثمربخشی فرایند آموزش و پرورش داشته و متاثر و تاثیرگذار بر عوامل متعدداست. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین روابط علی بین جو عاطفی خانواده و سرزندگی تحصیلی در بین دانش آموزان با نقشمیانجی ادراک از محیط کلاس و درگیری تحصیلی صورت گرفت.روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است که با روش همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاریانجام شد. حجم نمونه شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه منطقه ۱۶ شهر تهران، درسال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳به تعداد۲۲۵۲ آنفر می باشد که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان از میان جامعه آماری ۲۹۸ نفر از دانش آموزان به روشتصادفی خوشه ای انتخاب شدند.ابزار پژوهش: شامل پرسشنامه های جو عاطفی خانواده هیل برن (۱۹۶۴)، پرسشنامه ادراک از محیط کلاسی جنتری وهمکاران (۲۰۰۲)، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (۱۳۹۱) و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو(۲۰۱۳) می باشد.روش آماری: از روش های آمار توصیفی شامل میانگین انحراف معیار همبستگی پیرسون و آمار استنباطی شامل تحلیل مسیر،جهت تدوین مدل روابط بین متغیرها و برازش مدل اندازه گیری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و برآورد بیشینه احتمال(ML) توسط نرم افزار ۲۴.۰ AMOS ارزیابی شد.یافته ها: نشان داد مدل پژوهش دارای برازش است و ۵۲ درصد سرزندگی تحصیلی (β=۰/۵۲۵, P=۰/۰۰۱) توسط جوعاطفیخانواده تبیین می شود. ضریب مسیر بین درگیری تحصیلی (β=۰/۲۶۹, P=۰/۰۰۱) و آدرک از محیط کلاس (β=۰/۳۷۶, P=۰/۰۰۱)و ضریب مسیر غیرمستقیم بین جو عاطفی خانواده و سرزندگی تحصیلی (β=۰/۳۱۶, P=۰/۰۰۱) مثبت و معناداربودند. بعلاوه هر دو متغیر درگیری تحصیلی (β=۰/۱۱۷, P=۰/۰۰۱) و ادرک از محیط کلاس (β=۰/۱۹۹, P=۰/۰۰۱) به صورتمثبت و معنادار رابطه بین جو عاطفی خانواده و سرزندگی تحصیلی را در بین دانش آموزان میانجیگری می کند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از اهمیت جو عاطفی خانواده در سرزندگی تحصیلی، ادراک از محیط کلاس و درگیری تحصیلی در دانش آموزان می باشد. بنابراین توصیه می شود به منظور ارتقاء سرزندگی تحصیلی دانش آموزان، علاوه بر ادراک از محیط و درگیری تحصیلی به مولفه جو عاطفی خانواده و ارتقاء آن توجه شود.

Authors

نسرین جعفری کادیجانی

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

امیررضا اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران