تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری در شرکت های صنعتی با نقش واسطه ای توانمندسازی کارکنان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_303

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

امروزه اهمیت نوآوری شرکت های صنعتی به علت بهبود در عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینه های اداری یا عملیاتی ، بهبود رضایت در محیط کار و در نتیجه بهرهوری کارکنان و یا حتی کاهش هزینه های تامین مورد توجه بسیاری از مدیران می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری در شرکت های صنعتی با نقش واسطه ای توانمندسازی کارکنان است . با این حال، اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت بررسی تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری در شرکت های صنعتی ، تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان؛ و همچنین تاثیر توانمندسازی کارکنان بر نوآوری در شرکت های صنعتی می باشند. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و بررسی مبانی نظری؛ از لحاظ هدف توسعه ای است . با بررسی مبانی نظری پژوهش مشخص شد که اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان؛ اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی ؛ و همچنین توانمندسازی کارکنان بر نوآوری در شرکت های صنعتی تاثیر مثبت و معنادرای دارند.

Authors

ابراهیم رجب پور

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،بوشهر، ایران.

فاطمه کمالیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارسبوشهر، بوشهر، ایران.