مطالعه مرفولوژیک ومرفومتریک لوله گوارش وغددضمیمه کپورمعمولی cyprinus carpio

Publish Year:

1391

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

943

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PEJVAD-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

Abstract:

ازنظر اقتصادی پرورش کپورماهیان دارای ارزش شیلاتی قابل توجهی می باشند دربین این ماهیان کپورمعمولی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است باتوجه باینکه تاکنون مطالعه جامعی دررابطه با کالبدشناسی لوله گوارش و غددضمیمه کپورمعمولی صورت نگرفته است مطالعه مورفومتریک و مرفولوژیک این ساختارضروری به نظر می رسد جهت انجام این مطالعه تعداد30عددماهی کپورمعمولی با متوسط وزن چهارکیلوگرم ازیک مرکزپرورش خصوصی تهیه و پس ازمطالعه توپوگرافیک و مرفولوژیک یک لوله گوارش کبدپانکراس و طحال نمونه های موردنظر جداسازی شده و جهت فیکساسیون درفرمالین 10درصد قرارگرفتند ابتدا بصورت ماکروسکوپیک توسط لوپ به مطالعه دقیق دستگاه گوارش و بررسی مجاورات آن پرداخته شد جهت بیان تغییرات قطردهانه و دیواره بخش های مختلف لوله گوارش ازکولیس دیجیتال استفاده گردید نتایج بدست امده به کمک برنامه SPSS16 با ازمون PAir sample T بررسی شد دربررسی توپوگرافیک تفاوت های مهمی دراین گونه با سایرگونه ها دیده شد نتایج اماری کاهش معنی دارقطرلوله گوارش ازمری تا انتها را نشان داد P<0/05 بطور کلی روده را همانندسایرکپورماهیان میتوان به دوبخش تقسیم کرد دراین مطالعه مشخص شد که کبد دارای دولوب اصلی چپ و راست است باتوجه به اینکه تغییر نوع خوراک مصرفی میتواند موجب تغییراتی درساختاردستگاه گوارش ماهیان و درمواردی نیز موجب تغییر دراندازه آن شود لذا نتایج حاصل ازاین بررسی به عنوان مطالعات پایه ای قابل ارایه می باشد

Authors

امیدزهتاب ور
امید زهتاب ور

دانشجوی دکترای تخصصی اناتومی و جنین شناسی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران وعضو انجمن علمی دانشجویی اناتومی جنین شناسی و تکنولوژی

زهراطوطیان
زهرا طوطیان

دانشیارگروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سمیهداودی پور
سمیه داودی پور

دانشجوی دکترای تخصصی رادیولوژی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران عضو انجمن علمی دانشجویی اناتومی جنین شناسی و تکنولوژی تولید مثل د

عبدالصمدکرامت امیرکلایی
عبدالصمد کرامت امیرکلایی

استادیارگروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری