بررسی عددی جریان داخل دستگاه ورتکس تیوب و تأثیر شیر کنترل مخروطی بر عملکرد آن

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,108

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME22_095

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393

Abstract:

در مطالعه حاضر پدیده جدایش دما و تغییرات دما و سرعت جریان در یک ورتکس تیوب با جریان مخالف با روش های CFD بر اساس داده های تجربی موجود مدل سازی شده است. یک مدل سه بعدی دینامیک سیالاتی توسط نرم افزار Fluent که مدل سازی بر اساس مدل توربولانس استاندارد K-ε انجام شده است برای مدل سازی مساله تحت بررسی قرار گرفته است و جدایش دمایی بدست آمده از این مدلسازی در شرایط کاری یکسان تطابق قابل قبولی با نتایج تجربی دارد که مطالعه دینامیک سیالاتی مساله را به سمت بهینه سازی ورتکس تیوب سوق می دهد. پارامتر اصلی مورد مطالعه در این مقاله جهت بهینه سازی در جهت کسب مینمم دمای گاز سرد و ماکزیمم دمای گاز گرم، زاویه شیر کنترل مخروطی ورتکس تیوب و محل قرار گیری آن می باشد. طبق نتایج بدست آمده از تحلیل عددی مسأله زاویه 60 درجه برای شیر کنترل و قرارگیری آن در انتهای لوله جهت بهره برداری بهینه سرمایشی و گرمایشی پیشنهاد می گردد. همچنین تناظر موجود بین ماکزیمم سرعت چرخشی در محفظه چرخش و دمای خروجی سرد و ضریب عملکرد دستگاه، پارامترهای کلیدی هستند که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته شده است.

Authors

علیرضا نادری قمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

علی اکبر عباسیان آرانی

استادیار، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک